Spirituality in Business Posts

Avoid Micro-Management & Respect Each and Everyone

In chapter 5 of Gita, Karma-Sanyas-Yog, Lord Shree Krishna said in verse 8,

યોગયુક્ત તત્વને જાણનારો મનુષ્ય જુએ, સાંભળે, સ્પર્શ કરે, સૂંઘે, ખાય, ચાલે, ઊંઘે, શ્વાસ લે, બોલે, મળત્યાગ કરે, ગ્રહણ કરે, નેત્ર ઉઘાડે તથા મીંચે તો પણ "ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં ઇન્દ્રિયો વર્તે છે" એમ સમજી "હું કાંઈ જ કરતો નથી" એમ મને છે.

The wise person knows, just like breathing, smelling, opening and closing eyelid, eating, sleep happens automatically, just like that He believes that everything is happening by itself. I’m just doing nothing.

Same in business, do not try to micro-manage things. Some things happen by themselves. And let them happen in their own way. If you will spend your time micro-managing those small things then you will never be able to focus on other important things.

The another important thing is,

જ્ઞાનીઓ વિદ્યાવિનયયુક્ત બ્રાહ્મણમાં, ગાયમાં, હાથીમાં, કૂતરામાં તથા ચાંડાલમાં પણ સમાન દ્રષ્ટિ રાખવાવાળા હોય છે.

Sometimes people only respect certain people. Like some people only give respect to rich and financially sound people but they don’t pay attention to middle or lower income group people. Such behavior is not proper. Same way in the office as well, we give attention to some people and we might not give attention to the office boy, pun, watchman, cleaner, etc., or Senior Developer vs Junior Developer. One must consider each and everyone with equality. Each and everyone should be respected. Just say Hi or Hello and see the Joy that you and they get.

You can also listen to the full podcast here.

February 07, 20201 minuteMitul GolakiyaMitul Golakiya
When CEO should come back to the company while being A-Karta

In Last Podcast and Blog Post, we discussed how we need to create 4 departments in our business and become A-Karta in our organization.

But just becoming A-Karta doesn't work. So in verse 7 & 8, Lord Shree Krishna said and this is one of the most popular verses of Bhagavad Gita,

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत |

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् || 7 ||

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् |

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे || 8 ||

હે ભારત! જયારે જયારે ધર્મ ને હાનિ થાય છે અને અધર્મનું જોર વધે છે, ત્યારે ત્યારે હું જન્મ ધારણ કરું છું. સત્પુરુષોનાં રક્ષણ માટે, દુષ્ટોના વિનાશ માટે અને ધર્મની સારી રીતે સ્થાપના કરવા માટે હું યુગે યુગે પ્રકટું છું.

Whenever there is an increase in unrighteousness, Lord appears on earth age by age, to protect the righteous, to annihilate the wicked, and to re-establish the principles of dharma.

Same way when our 4 created departments do not do their work or perform their duties or do not produce desired results, then we also need to come into the picture time by time.

Whenever there is an increase in unrighteousness - People do not perform their duties or you do not get results

Lord appears on earth age by age - You need to come in the picture time by time

protect the righteous, to annihilate the wicked - to protect your culture & company & its people

and to re-establish the principles of dharma - to re-establish the balance and processes of the company.

You can also listen to the full podcast here.

February 01, 20201 minuteMitul GolakiyaMitul Golakiya
4 Varna in Gita vs 4 Departments in Business

Shreemad Bhagavad Gita has a lot to say about business management. In the last Post of Karma-Yoga, we have seen how our actions should be for the benefits of the others. Today, let's see Chapter 4.

In Chapter 4, Karma-Brahm-Arpan-Yoga (Jñāna Karm Sanyās Yog), verse 13th and 14th, Lord Krishna said,

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश: |

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् || 13 ||

The four categories of occupations were created by me according to people’s qualities and activities. Although I am the creator of this system, know me to be the non-doer and eternal. (source: holy-bhagavad-gita.org)

પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો એન્ડ કર્મોના વિભાગ પ્રમાણે મેં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર એમ ચાર વર્ણોની રચના કરી છે. તેનો હું કર્તા હોવા છતાં પણ તું મને અકર્તા અને અવિકારી જાણ.

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा |

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते || 14 ||

Activities do not taint me, nor do I desire the fruits of action. One who knows me in this way is never bound by the karmic reactions of work.(source: holy-bhagavad-gita.org)

કોઈ કર્મો મને લેપતા નથી, કેમ કે કર્મોના ફળમાં મને લાલસા નથી. આ રીતે જે મનુષ્ય મને જાણે છે, તે પોતાના કર્મો વડે બંધાતો નથી.

Based on occupation & activities, God created the following 4 Varnas:

  • Brahmins - predisposed toward teaching and worship (how to get the God or go to heaven)
  • Kshatriyas - inclined toward administration and management of the kingdom
  • Vaishyas - form the business and agricultural class (Businessmen)
  • Shudras - working class (The actual person who works)

In the same way, we also need 4 Departments in our Business.

  • Brahmins - Marketing - Do the marketing & they actually help us to meet our God (Our Customer).
  • Kshatriya - HR - Form a Business, Hire Team, Appoint People, Make Policies, define Penalties, etc.
  • Vaishyas - Operations - Administration & Management (or your Top Management Team).
  • Shudra - Technical - Actual working people, our employees who actually do work

What God did is, created these 4 Varnas and given them their duties and activities that they need to perform and he simply became A-Karta (non-doer and eternal).

We as CEO, also need to do that same thing. Create these 4 Departments, assign them their duties and just become an external observer. Then all you need to do is, whenever they got stuck, help them, guide them or train them. That's it.

So just simply, Be a God of your Company.

You can also listen to the full podcast here.

January 24, 20202 minutesMitul GolakiyaMitul Golakiya
12 Business Learnings of 2019

2019 was a great year for us in terms of business as well as in my personal life. We had some major breakdowns which taught us lots of good lessons while we resolved them.

1. Do not get your company to rely on one major client

The major mistake we made was our 80% staff had been working for one client for years. And when that work got stopped the 80% company had no work with 50% staff was a senior and experienced developer with top salaries.

Of course, a long term relationship is important but always keep working with multiple clients/people. It will keep your business moving even if one of your work got stopped for whatsoever reason. Because even if you have top talent, getting really good clients is too tough in the market.

2. Everything starts with YOU

Before you transform your business, the first thing that needs to be transformed is yourself. Once you start transforming everything else into your business, your team will start transforming automatically.

Your team learns a lot from you, they are your main observers. Once they see you transforming, their life will also start getting transformed.

3. Wake up Early

All great leaders are early birds. Once you win your morning, you can win the rest of the day. 3 hours of early mornings are the main productive hours. That’s the time when you can complete things that you are not able to complete throughout your day or you are not getting time for.

Also waking up at a fixed early morning time will help you a lot in your health. Wake up at 5 am at least, do some exercise, read, and complete the most important thing in the morning only.

4. Power of Reading

“Not every Reader is a Leader but every Leader is a Reader.”. This sentence has a lot to say. Once you start reading it will transform your life a lot. The good book contains years of research by the author. So you can directly get those years of knowledge by reading that book in just a few days.

5. Increase your Networking

I will say you should meet lots of people. Meet them, talk with them, know them, learn from them even if you are not working with local people.

Plan to meet one good CEO or Coach every month. Invite them to lunch or dinner and try to learn as much as you can from them. Ask about their processes, structures, systems, technologies, etc.

6. Contribution to other’s lives

When you contribute to other people’s lives, that contribution will come directly back to you by double. When you transform their life, your life will automatically get transformed.

7. Get a Coach or Mentor

Always surround yourself with Coaches and Mentors at each stage of life. In Business and Personal life as well. Your coach can be anyone from Friends, Family, or some specialized Mentors and Coaches.

You always need someone who can push you, help you, guide you. Get someone who can give your honest and transparent advice and guidance.

8. Never stop Learning

Never stop learning. Always learn something every day or at least a week. Read Books or Watch Videos or Learn new technologies or Purchase some Courses. Even if you are super busy, put a dedicated time to watch 10 mins video or Read 10 mins every day.

In the long run, just 10 mins of every day will help you a lot.

9. Write Daily Journal

Writing your daily Journal helps a lot. List down your today’s achievements and your tomorrow’s goals. It will help you track your daily progress and plan your day off tomorrow.

When you write a Journal, you will have an exact idea on the next day, what are your priorities in the morning only. Once you plan your day a day, it has tremendous benefits.

10. Delegation

Delegation is really powerful. Before doing any task, just think if you can delegate it then delegate it. Your time is limited and precious, put it on the things where it’s needed rather than doing things that someone else can do from your team.

And if they are not able to do it right now, start training them and make them capable to take off your load.

11. Power of ToDo List

Start Maintaining To-Do list. It has huge power and will bring a great impact. Anything that you need to do, add to your ToDo list. Need to make a call to a friend? add it. Need to send an Email to the client? Add it.

Every small thing should be added to the ToDo list with a due date if possible. It will help you prioritize your tasks and motivate you at the end of the day when you check the list of complete things.

12.Write a Blog

Start writing your blog. It doesn’t need to be fancy or content-rich. Just write down anything that seems to be useful to at least one person in the world. Just write down about things that came to you across the day.

Your blog post doesn’t need to be long. Just write 2-3 small paragraphs and that’s it. But at least start writing something daily/weekly whatever is possible for you.

Hope you enjoyed it and see you next year with new learnings.

January 23, 20204 minutesMitul GolakiyaMitul Golakiya
Business Learnings from Shree Bhagavad Gita Karma Yoga

In the second chapter of Gita Lord Krishna said,


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन |

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ||

that means, "You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions."


And this is where most of the people got confused. If I do not have any expectations then how will I get motivated to do something

For e.g., As a product owner, If I do not expect that my product should grow to whatever level, why would I put my efforts into that.

So Arjuna asks the same question to Lord Krishna, "If I should not keep any expectation about my kingdom then why do you urge me to jump into this war?"


What Karma-Yoga says is, Everyone must engage in some sort of activity in this material world. In short, do actions. You can not run away from your duties or actions. But those actions should be selfless actions that are performed for the benefits of others.

Because in chapter 3, verse 13, Lord Krishna said,

यज्ञशिष्टाशिन: सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै: |

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् || 13 ||

That means, The spiritually-minded, who eat food that is first offered in sacrifice, are released from all kinds of sin. Others, who cook food for their own enjoyment, verily eat only sin. (source: holy-bhagavad-gita.org)


In our business, every day we should be generous and gracious to the people we work with. Also, we should build a socially responsible business, which means being aware of the company’s impact on workers, consumers, and the environment around it. That means happier employees, who builds better products and ultimately happy customers.


A business can make lots of money, be successful, and grow for years but it should be still giving back to society, providing services, and improving the community around it.

January 18, 20201 minuteMitul GolakiyaMitul Golakiya